නුවණක්කාර අක්කාට ප්‍රශ්න පත්තරයක්!

 
1.අක්කේ, බදු වලින් නිදහස් කරත් කිරිපිටි වලින් ලාබයක් ගන්න බෑ කියන්නෙ ඇත්තද?